Refugees

Main Page Articles Photo Gallery Videos Media

Articles

June 18, 2015
They treat us like garbage':
Canada’s rising immigrant detentions operate in a legal black hole.

June 25,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

July 16,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

تلاش برای رهائی پدر و همسر

مسعود آزاد شد

چگونه میتوان خود را یک فعال حقوق بشر دانست و از مشکلات پناهجوئی مسعود حاجیوند که به مدت یکسال  در بند اداره مهاجرت کانادا میباشد بی خبر بود. چگونه میتوان در جریان سختی هائی که خانواده مسعود در این مدت متحمل شده است بود و با آنها همراه نشده و اقدامی نکرد. جای تاسف دارد که کامیونیتی چند صد هزار نفره ما که هر کدام به نحوی با درد پناهجوئی و مهاجرت آشنائی دارد در حمایت از پناهجویان بی تفاوتی از خود نشان میدهد.

در این میان نام یک نفر بنا به خواسته خودش هیچوقت بر زبان نمیاید. فردی که در پشت صحنه، از روز اول بزرگترین کمک ها را به پناهجویان کرده و بسیاری از آنها تا به امروز از آن مطلع نمیباشند. بی شک بدون مایکل پارسا و آشنائی او با جیسون کنی، وزیر سابق مهاجرت و شهروندی، حمایت از پناهجویان میتوانست با مشکلات بیشتری مواجه گردد.

April 30,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

May 07,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

حقیقت - مصالحه - مشارکت

عدالت اجتماعی نیاز به حمایت و مشارکت دارد

سال  گذشته کمیته های اجرائی کنگره ایرانیان در ماه جولای  شروع به فعالیت می کنند. کمیته حقوق بشر نیز با شرکت تعدادی از فعالان اجتماعی و پناهجویان تشکیل و فعالیت های خود را را آغاز مینماید. در ابتدا هیچ یک از اعضاء هییت مدیره علاقه ای به این کمیته نشان نداده، و تا پایان ماه اکتبر این کمیته بدون حضور عضوی از هییت مدیره، جلسات هفتگی خود را تشکیل میداد. صورت جلسه های این گردهمائی ها موجود میباشند و میتوان از طریق سایت "همبستگی و حمایت" به آنها دسترسی داشت.

راستی ما که برای آزادی و بخصوص آزادی بیان و حقیقت گوئی یقه خود را از هم میدریم، و یا رگ های گردنمان را بیرون میدهیم، آیا چیزی هم از برای گفتن داریم؟ و یا آیا گوش هایمان برای شنیدن حقیقت از دهان مخالفین آمادگی دارند؟ بخصوص اگر در گفته های آنها حقایقی هم وجود داشته باشد که هستی ما را زیر سئوال ببرد، و نمایان سازد که پندار و کفتار و کردار ما جز شعاری بیش نبوده تا بتوانیم از طریق آنها برای خود هویتی اجتماعی کسب نمایئم. حاضریم در محیطی بسته هر نقشی را بازی کرده، تعریف و تمجید حاضران را برانگیزیم ولی نمیخواهیم که آنچه در آن محفل گذشت به بیرون درز کند.

October 16,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
   

حمایت از پناهجویان در سه سال گذشته طولانی ترین و موفق ترین مبارزه کامیونیتی با یکی از بی عدالتی های اجتماعی بوده است

فرزاد تهرانی ادیب آخرین پناهجوئی بود که در نوامبر 2011 بدون آنکه حمایت قابل توجه ای از او صورت گیرد به ایران دیپورت شد. از ژانویه  2012 زمانی که کاووس صوفی در معرض دیپورت قرار گرفت، صفحه جدیدی در تاریخچه بازگشت های اجباری پناهجویان ایرانی از کانادا گشوده شد. 

November 06,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما

 

 

 

 

July 03,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما 
 

کنگره ایرانیان - لایحه C24

 دیپورت مسعود حاجیوند

جهت پی بردن به ماهییت اصلی و نهفته در لایحه جدید شهروندی شاید لازم باشد با دیدی وسیعتر به موضوع بنگریم. آن عده که تحت لوای حفاظت از منافع کانادا دست به این حرکت تبعیض گرایانه میزنند، چه منافعی را عنوان میکنند؟ کدام کانادا را در ذهن میپرورانند؟ ماهییت آن تبیعض ها کدامند؟

July 10,  2014
با تشکر از ایران استار و شهرما
   

حمایت از مسعود حاجیوند و دیگر پناهجویان ایرانی از وظایف کنگره و کامیونیتیمیباشد

مدتها طول کشید تا بالاخره دریابم منی که حمایت از پناهجویان را در صدر فعالیتهای اجتماعی خود قرار داده ام، چرا هر بار که کلمه دیپورت را بر زبان میاورم بغض در گلویم نشسته و یا اشگ در چشمانم جمع میشود. در طول تاریخ دیپورت، جابجائی اختیاری و یا اجباری فردی و یا جمعی انسانها به دفعات متعدد اتفاق افتاده است. ولی هیچکدام از نظر قساوت، بیرحمی،  و ددمنشی قابل مقایسه با دیپورت 6 میلیون یهودی که در جنگ جهانی دوم بوقوع پیوسته است، نمیباشد.

December, 2013
با تشکر از نشریه ایران استار برای چاپ این مقاله

February 26, 2013
با تشکر از نشریه شهرما برای چاپ این مقاله

حمایت از 600 مهاجر در بند (شامل 6 ایرانی)

سپهر حاجی پور با آنکه برای بار دوم
حکم ديپورتش لغو شده هنوز در زندان است

با اينکه از کشوری گريخته ايم که در آن استبداد، ظلم، تبعيض و بی عدالتی بيداد ميکند و به کشوری آمده ايم که در جهان سردمدار عدالت، حقوق بشر و آزادی ميباشد باز هم می بينيم که بايد فرياد زده و برای حمايت از آنی که تحت ظلم قرار گرفته داد و بيداد کنيم. چه ما آن مار گزيدگانی هستيم که خود را مسئول نيش و زهر خوردن خود ميدانيم. چه اگر در همانقدم اول پای ظالم را شکسته بوديم اين چنين هيولائی نميشد که هتک حرمت کرده، به ناموس و

در چند هفته ای که گذشت، شاهد جنب و جوش و اتفاقات  قابل توجه ای در کامیونیتی بوده ایم. غم از دست دادن مهیار مریدی و بابک مهیم، فرزندان جوان دو چهره سرشناس و فعال جامعه، و مجالس بزرگداشتی که از برای این دو عزیز از دست رفته، از طرف خانواده هایشان برپا شد، وحضور بیشت از دو هزار نفر در یکی و چهارصد الی پانصد نفر در دیگری، این هیجانات را به اوج خود رساند.

 مال و جانمان تجاوز کند و راهی جز از خانه و وطن گريختن و يا آه کشيدن و با درد ساختن برايمان باقی نگذارد. از اين رو ميباشد که وقتی می بينيم هم وطنی را ميخواهند مجبور به بازگشت به آن جهنم کنند به پا بر می خيزيم و وظيفه خود ميدانيم تا جای امکان از او حمايت کنيم. آن زمان است که در می يابيم که در کانادا نيز با وجود تمام زيبائی های مادی و معنوی اش چه نقصان هائی از نظر حقوقی و انسانی وجود دارد.

March 22, 2013
با تشکر از نشریه
ایران استار و شهرما برای چاپ این مقاله

March 14, 2013
با تشکر از نشریه شهرما برای چاپ این مقاله

9 پناهجو چشم امید به من و شما دوخته اند

انگاری جناب وزیر کامیونیتی ما را هدف قرار داده است

بهار از راه ميرسد. ايام فرخنده نوروز است. بازار های نوروزی، تبريک های سال نو حضوری يا از طريق تلفن، ايميل و يا در نشريات و يا خنده های بهاری بر لبها، همگی نشان از آنند که سنت فرهنگی و قديمی نوروز، بار دگر ما را به هم نزديکتر کرده، و به يادمان می آورد که دارای يک هويت و از يک آب و خاک هستيم. با اينکه سالها و فرسنگها از وطن دور می باشيم، سعی کرده ايم که اين آيين کهن را حفظ کرده و آنرا به فرزندانمان منتقل کنيم. متاسفانه، 9 پناهجوئی که در حال اخراج شدن از کانادا ميباشند، به جای اين شور و حال، با دلهره و اضطراب و ترس از بازگشت به ايران در گير می باشند. اخراج آنان با همزمان شدن اين ايام درد آنان را دوچندان کرده است.

 اگر کامونيتی ما با مسئله بسته شدن نا عادلانه حسابهای بانکی تعدادی از به نحو ديگری TD افراد جامعه مان در سال گذشته توسط بانک برخورد کرده بود، شايد مسئولين حکومتی در باره بازگشت اجباری پناهجويان به ايران با دقت و تعمق بيشتری عمل می کردند. قطع جريان اعتراض جمعی به عملکرد تبعيضی و غير قانونی بانک در همان اوائل حرکت، خوشنودی از چند ملاقات فرمايشی با روسا و مسئولين بانک، و دريافت پاره ای توضيحات از سر بازکنی و تلقی آنها به عنوان پيروزی، در مجموع جز دلسرد و نا اميد کردن جامعه به قدرت و حرکت جمعی، نميتواند نتيجه ديگری داشته باشد. از طرف ديگر باعث ميگردد که مسئولين شناخت غلطی از جامعه ما پيدا کرده و در زمينه

Last Edited 17/07/2015 - For all comments on this site info@signandprint.ca