Goft-O-Shenid Monthy Meeting

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

   
Aticles
 

January 14,  2016
با تشکر از  ایران استار و شهرما

January 21, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

انفجار و انتهار

 

 

در گفتگو های مفصلی که در این رابطه در سوشیال مدیا آغاز میگردد، شهرام سخن از "روشن شدن مرز، تیم، و گروه بندی ها" و آنچه "در پشت پرده" میگذرد سخن میراند. قافل از آنکه قلم همچو زبان در مرحله اول پرده گشای دستی میباشد که آنرا در خود میفشارد. و اگر صداقت در میان نباشد، کلام رانده شده بر زبان تا ابد آینه ای از چهره واقعی و ماهییت درونی ما میگردد.

 

 

January 07,  2015
با تشکر از  ایران استار و شهرما

December 17, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

"آیا جامعه ایرانی می تواند در کانادا تاثیر گذار باشد؟

تاریخچه ای از "گفت و شنود"

"گفت و شنید" با انتخاب چنین عنوانی برای بیستمین جلسه گفتگو های ماهانه خود، که قرار است شنبه این هفته برگزار گردد، اشاره به یکی از حساس و پر اهمیت ترین نکاتی میکند که مخاطبین اصلی اش میتوانند هییت مدیره های کنگره ایرانیان در درجه اول، و کلیه افراد کامیونیتی در درجه بعدی باشند.

با تغییر و تحولاتی که از سال 2012 در کامیونیتی آغاز شد، بوجود آمدن جلسات گردهمائی "گفت و شنود" پدیده ائی منحصر بفرد میباشد که در سال 2013 صورت گرفت. عده ائی از فعالان کهنه کار جناح چپ با بدور هم جمع شدن ماهانه، و گفتگو در رابطه با موضوعات متنوع، جریانی را بوجود آورده اند که تا به امروز ادامه داشته است.

Last Edited 03/07/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca