Goft-O-Shenid Monthy Meeting

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

تاریخچه ای
 

 از
 

 "گفت و شنید"

 
December 17, 2015
با تشکر از ایران استار و شهرما

از نکات مثبت "گفت و شنود" استمرار آن میباشد که حدود سه سال ادامه پیدا کرده است. متاسفانه به علت نهادینه نشدن دموکراسی، اکثر گردهمائی های کامیونیتی حالت جناحی و رابطه ای داشته، و افراد تمایلی برای شرکت در جلسات گروه های مخالف را ندارند. از این رو با اینکه جلسات "گفت و شنید" بسیار دموکراتیک اجرا شده و درب های آن به روی همگان باز میباشد، نتوانسته آنطور که باید همه گیر شود. در سوشیال مدیا نیز شاهد آن هستیم که صفحات گفتگو در رابطه با کنگره نیز به علت آنکه آدمین های آنها، ارسلان کهنموئی پور (تا قبل از اینکه وارد هییت مدیره کنگره شود)، شهرام تابع محمدی و کاووس صوفی، خطی عمل میکنند، نتوانسته اند محیطی را بوجود بیاورند که گرایشات مختلف در آن حضور موثر داشته باشند. متاسفانه هییت مدیره کنونی کنگره با بی توجهی به چنین نکاتی واضح، و خود داری از به راه انداختن گردهمائی ها و یا صفحه گفتگوی فیسبوکی که خود مدیریت آنرا به عهده داشته باشد، این مشکل را حاد تر کرده، و به اعتبار خود لطمه جبران ناپذیری را وارد کرده است.

با همه این اوصاف، جلسات حضوری "گفت وشنید"، و صفحه فیسبوکی آن توانسته تاثیرات خود را در جهات مختلف، از جمله بررسی، تجزیه و تحلیل اوضاع اجتماعی، بخصوص اطلاع رسانی به اثبات برساند. چنانچه برگزار کنندگان این گفتگو ها اهداف دراز مدت و عملی را در مسیر بوجود آوردن اتحاد و همبستگی تعیین کنند و به آن پایبند باقی بمانند، مطمئنن این گردهمائی ها که تا به امروز در کامیونیتی ما مشابهی نداشته اند، میتوانند بسیار موثر قرار گیرند. در گردهمائی اخیر، اکثر شرکت کنندگان بر سر اینکه موانع بوجود آمدن همبستگی ریشه های فرهنگی داشته، توافق نظر داشته اند. آموزش و بوجود آوردن تغییرات فرهنگی نیز به زمان طولانی نیاز دارد. از این رو توقع مشارکت جمعی در سطح وسیع انتظاری نامعقولانه بوده و نباید دلیل دلسردی فعالان اجتماعی گردد. ولی در عوض به سادگی میتوان با متمرکز کردن توجه و نیرو به نهاد هائی همچو کنگره ایرانیان، و یا جلسات گفتگوئی همچو "گفت و شنید"، به سازمان دهی بهتر آنها پرداخت. جای شک نیست که فقط از طریق اینگونه نهاد ها و فعالیت ها میباشد که امکان انسجام کامیونیتی بوجود خواهد آمد.

بی شک مشارکت فکری و حضوری تعداد بیشتری از افراد در "گفت وشنید"، که آمادگی پذیرش هر گونه نوع آوری را داشته، در نهادینه کردن دموکراسی و بوجود آوردن ابزاری در پیاده کردن آن، تاثیرات زیادی خواهد داشت.

در پایان لازم به توضیح میباشد که این سری مقالات، غیر از جنبه تحلیلی آنها، سعی دارد با جمع آوری اطلاعات تاریخچه ای از فعالیت های کامیونیتی را بوجود آورد. در نسخه چاپی آنها در رسانه ها، تا جای امکان سعی شده است که از بردن نام افراد خود داری شود. ولی در عوض در نسخه دیجیتالی که در سایت "همبستگی" عرضه میشود، با ذکر نام دست اندرکاران امکان شناخت واقعی تری از افراد و گروه ها را فراهم کرده است. در ضمن با همکاری تعداد بیشتری از افراد، تصحیح اطلاعات در نسخه دیجیتال امکان پذیر بوده و بر اعتبار آنها خواهد افزود. بخش مجزائی در سایت "همبستگی"، به فعالیت های "گفت و شنید" اختصاص داده شده است.

www.medishams.com
647-748 - 5991

Facebook/hambastegi.hemayat
Facebook/ICC 2014Election

Goft - O - Shenid (19) Videos

با تغییر و تحولاتی که از سال 2012 در کامیونیتی آغاز شد، بوجود آمدن جلسات گردهمائی "گفت و شنود" پدیده ائی منحصر بفرد میباشد که در سال 2013 صورت گرفت. عده ائی از فعالان کهنه کار جناح چپ (نیاز سلیمی، شعله دولت آبادی، مهرداد قرکانی، محمد سلیمانی، سعید سلطانپور) با بدور هم جمع شدن ماهانه، و گفتگو در رابطه با موضوعات متنوع، جریانی را بوجود آورده اند که تا به امروز ادامه داشته است. "گفت و شنید"، گردهمائی نوزدهم خود را در روز شنبه پنجم دسامبر تحت عنوان "موانع وحدت در جامعه ایرانی تورنتو و نقش کنگره در رفع پراکندگی" برقرار کرد، که حدود ده نفر در آن شرکت داشتند. از این گردهمائی ضبط صوتی و تصویری به عمل آمده که میتوان از طریق سایت "همبستگی" به آنها دسترسی پیدا کرد.

از آغاز این گردهمائی ها دو جریان فکری وجود داشته است. یکی آنکه ترجیح میداد که این گردهمائی ها جنبه خصوصی و دوستانه خود را حفظ کنند. دیگری اصرار بر آن داشت که حضور افراد بیشتری در این گردهمائی ها، ضبط و پخش این گفتگو ها میتوانند همزمان خدمتی به جامعه باشند. بالاخره جلسه چهارم که " گفتگو پیرامون دیدار نمایندگان دولت با تنی چند از نمایندگان کامیونیتی" بود، در ماه دسامبر 2013 بصورت عمومی برقرار و از آن فیلمبرداری میشود. ولی همچنان حضور دوربین بحث برانگیز بوده که توسط بعضی از آنهائی که برای اولین بار در این جلسات شرکت میکنند مطرح میگردد. احترام به باورهای دیگران که مد نظر برگزار کنندگان این جلسات میباشد، باعث گشته که به گونه ای رفتار شود، که تصویر و یا صدای کسی بدون موافقت آن شخص ضبط و یا پخش نگردد. رعایت این امر تا جائی پیش رفته، که جلسه شانزدهم که در رابطه با "بازگشائی سفارت های ایران و کانادا" بوده، به تقاضای دو تن از حضار اصلن پخش نگردید.

اکثر برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در این گردهمائی را افرادی تشکیل میدهند که به جناح چپ گرایش دارند. به ندرت دیده شده است که جناح راست در این گردهمائی ها شرکت کند. گردهمائی پنجم در ماه ژانویه 2014، تحت عنوان " آیا به صرف ایرانی بودن باید به کاندیدا های ایرانی رای داد؟ "، توجه اش بیشتر به انتخابات درونی حزب لیبرال بود، که چندین کاندیدای ایرانی از دو حوزه ویلودیل و ریچموندهیل در آن شرکت داشتند. این گردهمائی و گردهمائی بعدی که تحت عنوان " بررسی رسانه ها و سوشیال مدیدا" در ماه فوریه برقرار شد، از نقطه های عطف این سری گردهمائی ها بوده که حدود سی نفر در آنها به گفتگو پرداختند.  "همبستگی و حمایت" یکی از علاقمندان پرو پا قرص این گردهمائی ها سعی داشته که تا جای امکان برگزارکنندگان را قانع نماید که موضوعات انتخابی در رابطه با وقایع روز کامیونیتی، بخصوص کنگره ایرانیان باشند. معقول به نظر میآمد، و پیشنهاد گردید که موضوع گفتگو های ماه مارچ 2014 در رابطه با انتخابات کنگره باشد، که هر ساله در ماه آپریل و یا می برگزار میگردد. از آنجائیکه تعدادی از برگزارکنندگان "گفت وشنید"، نیاز سلیمی، شعله دولت آبادی، مهرداد قرکانی، از اعضای سابق کنگره بوده اند که در سال 2012 استعفا داده، و نهاد مشابهی را به نام The Iranian-Canadian Community Council به راه انداخته بودند، تمایلی برای گفتگو پیرامون کنگره، که به نحوی میتوانست به رسمیت شناختن آن نهاد تعبیر گردد، از خود نشان ندادند. از این رو به بهانه جلوگیری از تشتت در کامیونیتی تصمیم میگیرند که مسیر موضوعات انتخابی را از کامیونیتی به جامعه بزرگتر منحرف نمایند. با انتخاب موضوع "بررسی رفتار های سئوال برانگیز راب فورد"، شهردار وقت تورنتو، ناگهان تغییر قابل توجهی در مسیر گفتگو ها صورت گرفته، و تعداد شرکت کنندگان به پنج الی شش نفر نزول پیدا میکند.

با به راه افتادن کمپین"من هم یک ایرانی کانادائی هستم" که به همت افرادی با گرایشات جناح چپ صورت میگرفت، برگزارکنندگان "گفت وشنید" دوباره به فعالیت های کنگره علاقمند میگردند. از این رو موافقت مینمایند که موضوع جلسه چهاردهم که در ماه ژانویه 2015 برقرار شد، "کنگره ایرانیان - آزادی بیان، نفرت و نفاق" باشد. بعد از خارج شدن هییت مدیره از تسلط جناح راست در انتخابات 2015 کنگره، و ورود تنی چند از اعضا با گرایشات چپ، سوده قاسمی، بیژن احمدی، در آن، عده ائی از برگزارکنندگان "گفت و شنود"، نیاز سلیمی، شعله دولت آبادی، مهرداد قرکانی، در این جلسات دیگر شرکت نمیکنند.

Last Edited 03/07/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca