Goft-O-Shenid Monthy Meeting

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

"آیا جامعه ایرانی می تواند در کانادا تاثیر گذار باشد؟

January 07, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما

دلیلی ندارد که میان آنهائی که میخواهند به جامعه خدمت کنند، رقابتی وجود داشته باشد. عضوی از هییت مدیره و یا داوطلبی در یکی از کمیته های اجرائی بودن، نباید فرقی با هم داشته باشند. فقط تخصص و تجربه در تدارک، هماهنگی و مدیریت، و میزان زمانی که فرد مایل است در این راه صرف نماید میبایست تعیین کننده بوده، و معیارسنجش آن میتواند فعالیت های قبلی افراد در نهاد های مختلف و کامیونیتی باشد.

نهادی همچو "گفت و شنید" نیز با اینکه در نوع خود در جامعه فارسی زبان ما مشابهی نداشته، و از سال 2013 مشغول به فعالیت میباشد، تابع همین عوامل بوده ونتوانسته است آنطور که باید رشد کرده، مورد استقبال قرار گرفته، و رسانه ای گردد. این نهاد با اینکه بسیار دموکراتیک رفتار میکند به علت گرایشات جناحی، و نحوه تفکر و برخورد خاص برگزارکنندگانش، فراز و نشیب هائی را طی کرده است. خوشبختانه اینطور به نظر میاید که دست اندرکاران آن به نواقص و کمبود ها آگاهی پیدا کرده، و در این مرحله به نهاد سازی توجه بیشتری دارند. انتخاب موضوع گفتگو ها در رابطه با وقایع روز کامیونیتی و خواسته های افراد گشته است. استفاده از این فرصت و مشارکت در فعالیت های این نهاد، و امکان بوجود آمده در جهت مداخله حتی در سطح مدیریت و اجرائی آن، میتواند از گرایشات جناحی آن کاسته و این نهاد را فراگیر نماید.

عدم وجود چنین نهادی در جناح راست، یا عدم شرکت جناح راست در این گفتگو ها، و یا عدم حمایت کنگره از چنین نهادی، نشان از عارضه ای میباشد که ریشه در خصوصیات اخلاقی و نفسانی افراد دارد. هییت مدیره کنونی بالاخره بعد از هفت ماه متوجه میگردد که برقراری جلسات گفتگو بسیار پر اهمیت میباشند. دو ماه میباشد که مادام از برقراری این جلسات سخن میگوید. ولی متاسفانه در نبود آن جلسات، اعضای هییت مدیره تا به امروز رغبتی برای شرکت در جلسات حضوری " گفت و شنید"، و اطلاع رسانی در آن رابطه از خود نشان نداده است. ولی از استفاده و حمایت از صفحه سوشیال مدیائی که متعلق به ارسلان کهنموئی، رئیس کنگره بوده دریغ نمی نماید. استفاده غیر مستقیم از آن به عنوان صفحه رسمی کنگره، و خود داری از بوجود آوردن صفحه رسمی گفتگوی برای این نهاد که هزینه مالی و زمانی ندارد، را میتوان به نحوی تداخل منافع به حساب آورده که یک امری غیر اخلاقی و غیر قانونی میباشد. آفت های اینچنینی موانع اصلی همکاری های متقابل و بوجود آمدن حس مشترک تعلق میباشند. تا زمانی که با نهاد سازی و تغییرات ساختاری به مقابله و خنثی کردن آنها برنخیزیم، اتحاد و همبستگی لازم بوجود نخواهد آمد که بتوانیم آنطور که باید در جامعه کانادا تاثیر گذار باشیم.

امیدواریم که اعضای هییت مدیره کنگره، رسانه ها، فعالین اجتماعی و افراد جامعه به دعوت مدامی که از آنها برای شرکت در این جلسات میشود، لبیک گویند. از هر حرکت مثبتی که باعث سازندگی در کامیونیتی میشود، بدون آنکه به بر گزار کنندگان و یا تعداد شرکت کنندگان توجه شود، استقبال کنند. همانطور که هر حرکتی تاثیری هر چه اندک در جامعه خواهد داشت، انشاالله این مقاله نیز باعث گردد افرادی را ترغیب به شرکت در جلسه روز شنبه، ساعت سه و نیم بعد از ظهر، اطاق شماره یک سیویک سنتر، واقع در شماره 5100 خیابان یانگ کرده باشد.

www.medishams.com
647-748 - 5991

Facebook/hambastegi.hemayat
Facebook/ICC 2014Election

Goft - O - Shenid (19) Videos

"گفت و شنید" با انتخاب چنین عنوانی برای بیستمین جلسه گفتگو های ماهانه خود، که قرار است شنبه این هفته برگزار گردد، اشاره به یکی از حساس و پر اهمیت ترین نکاتی میکند که مخاطبین اصلی اش میتوانند هییت مدیره های کنگره ایرانیان در درجه اول، و کلیه افراد کامیونیتی در درجه بعدی باشند.

مشخص است که هر فرد به تنهائی چه در خانواده، مدرسه و دانشگاه، محیط کار و زندگی، چه در یک جامعه استبدادی و یا دموکرات، به اندازه حضوری که از خود نشان میدهد، میتواند در محیطی که زندگی میکند تاثیر گذار باشد. مطمئنن طرح چنین سئوالی بیشتر در رابطه یا میزان و نحوه تاثیرات میباشد. آنهم در جامعه دموکراتیک کانادا که محیط برای حضور و فعالیت های اجتماعی افراد آماده میباشد. ناگفته نماند که ما نیز به همان نحو میتوانیم تحت تاثیر محیط زیست خود قرارگیریم. متاسفانه جامعه، بسیاری از ما را بدون آنکه به آن آگاه باشیم به برده های کاری و یا عوامل مصرف کننده، مبدل میسازد، که آن هم به نوبه خود در شکل گیری جامعه بی تاثیر نخواهد بود. از زمانی که گروهی نیروهای خود را در جهت اهداف مشخص و مشترکی متمرکز میکند، تاثیرات ابعاد دیگری به خود میگیرند. در رابطه با کامیونیتی ایرانی، اهدافی همچو داشتن صدا در مقابل دولت، جایگاه مناسب خود را در جامعه پیدا کردن، بیانگر مشکلات کامیونیتی بودن، بوجود آوردن همبستگی و حمایت، همیاری، اهدافی میباشند که به نظر نمی آید کسی با آنها مخالفتی داشته باشد. در رابطه با این اهداف بدون سازمان دهی کلی، چه به صورت فردی و یا گروهی میتوان فعالیت داشته و تاثیر گذار بود. اما از زمانی که بخش مهمی از جامعه دست به دست هم داده، همصدا و همراه میشوند، تاثیر گذاری میتواند حالت رهبری و هدایت جامعه را به خود بگیرد، که بالطبع نتایج آن بسیار محسوس و متفاوت خواهد بود.

متاسفانه در جامعه ما فرد و نهادی تا به حال وجود نداشته است که بخواهد و یا بتواند رهبری را در این جهت به عهده گرفته و یا چنین حرکتی را تدارک ببیند. کنگره ایرانیان تنها نهادی که اصل وجودیتش به عهده گرفتن چنین نقشی میباشد، تا سال گذشته فعالیت هایش در جهت اهداف سیاسی هییت مدیره هایش بوده است. امسال نیز که بالاخره از سلطه و نفوذ گروه های سیاسی خارج شده است به علت نداشتن مدیریت صحیح، اهداف دراز مدت و مشخص، همچو قایق سرگردانی به دور خود در حال دوران میباشد. با اینکه به نظر میاید تمام شرایط برای تغییر و تحولی اساسی آماده میباشند، ولی جای فرد و نهادی که بتواند جرقه اول را زده و آتش را بر پا و شعله ور کند خالی میباشد. مشغول کردن خود و اذهان عمومی به اهدافی نامشخص، کلی گوئی و توجه به فرعیات، باعث گردیده اند که موضوع اصلی که همانا راه و وسیله حرکت میباشد بطور کلی فراموش گردد. تا به امروز بی توجهی به ساختار خود نهاد باعث شده است که هیچ کدام از آنها آنطور که میبایست شکل نگرفته و یا اینکه استمرار پیدا نکرده اند. متاسفانه به کارهای فرهنگی بیشتر از فرهنگ سازی، به حاصل کار بیشتر از نحوه عمل، و یا به کارائی های فردی بیشتر از مشارکت جمعی اهمیت داده شده است.

نهادی همچو کنگره ایرانیان تا به حال سعی نکرده است فعالیت هایش را چنان شکل دهد که از وابستگی به هییت مدیره و تغییرات سالانه آن خارج گردد. تا زمانی که هییت مدیره ها را به صورت الیت، برتر و رهبر مینگریم، و نه هماهنگ کننده، خدمت گذار و تابع اعضاء، این نهاد نمیتواند جای خود را در جامعه پیدا کرده و فراگیر گردد. اگر هدف خدمت کردن بدون چشم داشت باشد، ساختار انتخاباتی نیز خواه نا خواه تغییر خواهد کرد. از طرفی مبارزه برای ورود به هییت مدیره، و از طرف دیگر کمکاری، بی تفاوتی و عدم مشارکت در فعالیت ها نشان دهنده دیدگاه اکثر اعضای هییت مدیره ها تا کنون بوده است.

Last Edited 03/07/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca