Newspapers

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos

 

February 27, 2014
با تشکر از ایران استار از برای چاپ این مقاله

19 September 2013
با تشکر از ایران استار از برای چاپ این مقاله

حاصل چهار هفته تلاش

کنگره ایرانیان و رسانه های ایرانی

   

حضور کمتر از بیست نفر در گردهمائی اخیر "گفت و شنود"،  که آنهم اکثر شان از کسانی میباشند که بطور معمول در بیشتر این جلسات شرکت دارند، بعد از چهار هفته فعالیت و تلاش درسوشیال مدیا، مقالات و اعلان برنامه در نشریات، ارسال بیش از 1500 ایمیل جهت اطلاع رسانی و دعوت، سئوال برانگیز میباشد. شاید این پدیده نیز، نیاز به یک بررسی داشته تا بتوان به شناخت بهتری از کامیونیتی دستیابی پیدا کرد.  آیا "بررسی رسانه ها و سوشیال مدیا" موضوعی واهی و دور از واقعیت بوده، و یا اینکه اشکالاتی هم در رابطه با برگزارکنندکان این برنامه وجود دارد، که حاصلش شرکت معدود افراد و حضور فقط یک رسانه در این گردهمائی میباشد.

 نظر نگارنده این نامه در رابطه با کنگره ایرانیان هیچ مورد تازه ای وجود نداشته تا بخواهد بار دیگر دست به قلم برده و با نوشتن مقاله و یا گزارشی جدید، توجه جامعه را به آن معطوف دارد. چه در گذشته تا جائی که در توان بوده با تماس های مستقیم و غیر مستقیم با اعضائ کنگره، و یا با ارسال نامه های سرگشاده، مقاله و یا گزارش های مختلف توسط اشخاص و گروه های متعدد سعی بر آن شده که تا جای امکان از نحوه فعالیت کنگره نقد، انتقاد، راهنمائی، همکاری و اطلاع رسانی به عمل آید. خوشبختانه اکثر نشریات فارسی زبان جامعه ما در نشر آنان همکاری کرده و بسیاری از آن مقالات و نظریات به چاپ رسیده اند.

   
 

Last Edited 05/03/2015 - For all comments on this site info@signandprint.ca