Injured Workers

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

کارگران مصدوم کاری

 چشم امید به شما دوخته اند

 
May 29,  2014

 امسال نیز قصد آن داریم همان پیشنهاد را به هییت مدیره جدید اعلام داشته، با این امید که برخورد مناسب تری با آن شود و عملن بتوان اطلاع رسانی کرده و کاری برای کارگران صدمه دیده کامیونیتی انجام دهیم. خوشبختانه در این رابطه، گروه "همبستگی و حمایت" با شرکت در مراسم، ضبط و پخش برنامه ها و اختصاص دادن صفحه ای از وبسایت خود در اطلاع رسانی همکاری مینماید. امیدواریم که رسانه ها و دیگر ارگان ها نیز در این راه همقدم شده تا بتوان یک حرکت جمعی با شرکت هر چه بیشتر افراد جامعه بوجود آورد. از این رو از کلیه نمایندگان و رهبران کامیونیتی، کاندیداهای انتخاباتی، فعالان اجتماعی، ارگان های مدافع حقوق زنان، کارگران صدمه دیده، افراد دلسوز و بخصوص رسانه های جمعی دعوت میشود که در گردهمائی عمومی روز یکشنبه اول جون ساعت 11 صبح در کوئینز پارک شرکت داشته باشند. در ضمن هر ساله، مراسم نیایشی (شب بیداری) به همدردی با کارگران صدمه دیده، در شب قبل از گردهمائی بر قرار میشود. از آنهائیکه که مایلند در این حرکت انسان دوستانه که از ساعت 7 شب روز شنبه 31 می آغاز، و تا راهپیمائی فردای آن روز ادامه دارد شرکت کنند، دعوت میشود که به جمع گروه "بانوان الهام" بپیوندند.

باشد که این آغاز حرکتی در جهت رفع تبعیضات و برقراری عدالت اجتماعی باشد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق ایمیل با من، مریم ناظمی، تماس بگیرید. و یا با مراجعه به صفحه کارگران صدمه دیده در سایت "همبستگی و حمایت" با این حرکت آشنائی بیشتر پیدا کنید.   

مریم ناظمی
Women of Inspiration

به عنوان فردی که خود یک صدمه دیده کاری میباشد، و بیش از ده سال برای احقاق حقوق خود و این نوع افراد مبارزه میکند، این را یک وظیفه دانسته که تجربه به دست آمده در این رابطه را ، در اختیار کامیونیتی بگذارم. تا از این طریق هم آگاهی و اطلاعات رسانی کرده، و هم در بوجود آوردن اتحاد در کامیونیتی گامی بر داشته باشم.

بسیاری از کارگران صدمه دیده از حقوق خود بی اطلاع میباشند. یا به دلایلی از قبیل ترس از دست دادن کار، یا ارعاب کارفرما و یا برای درگیر نشدن با دردسر های اداری، حاضرمیشوند از حقوق خود گذشته و مابقی عمر را با درد و سختی ها و بسیاری از موارد در انزوا به سر برند. غافل از اینکه این نوع برخورد ها باعث آن میگردند که قوانین به صورت ناقص فعلی باقی مانده، کارفرمایان در رعایت ننمودن حقوق کارگران جسورانه تر عمل نمایند، و دولت در مسیر حمایت از کارفرمایان قانون گزاری کرده و عمل نمایند.

نتیجه این مبارزات، که هر ساله در تاریخ اول جون به صورت یک راهپیمائی به بزرگداشت آن پرداخته میشود، و امسال مصادف با سی و یکمین آن میباشد، بسیار چشمگیر بوده است. مسلمن اگر تعداد بیشتری از کارگران صدمه دیده، فعالان اجتماعی و افراد دلسوز جامعه به آن بپیوندند، میتوان با سرعت و نیروی بیشتری حرکت کرده و به نتایج مهمتری در برقراری عدالت های اجتماعی دست یافت.

سال گذشته به کنگره ایرانیان پیشنهاد نمودیم که کمیته ای برای حمایت از صدمه دیدگان کاری کامیونیتی بوجود آورند، که به صورت لفظی با استقبال گرمی روبرو شد ولی متاسفانه عملن هیچ اقدامی صورت نگرفت.

Last Edited 26/09/2014 - For all comments on this site info@signandprint.ca