General Issues Related to the Community

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

هرچه بگندد نمکش میزنند

وای به روزی که بگندد نمک

February 13, 2014
با تشکر از ایران استار و شهرما از برای چاپ این مقاله

 تا زمانی که اوضاع به این صورت باقی بماند و رسانه ها غیر از در آمد حاصله از آگهی های تجاری پشتیبان دیگری نداشته باشند، امیدی وجود نخواهد داشت تا که تغییری در این روند بوجود آید. مگر آنکه همزمان و به نحوی آگاهی لازم در رسانه ها، صاحبان مشاغل و خوانندگان بوجود آید. نشریات توجه بیشتری به خواسته های خوانندگان کرده، صاحبان مشاغل رغبت بیشتری به دادن آگهی در رسانه هائی کنند، که هدفشان نه فقط منافع مالی میباشد، و خوانندگان سعی نمایند از خدمات مشاغلی استفاده کنند که به این امر مهم توجه دارند. کوتاهی هر کدام از این سه عامل لطمه زدن به جامعه میباشد

.

این آگاهی خود به خود و یا با نوشتن یک و یا چند مقاله بوجود نمی آید. لازمه آن بوجود آوردن جریانی میباشد که ادامه داشته، مادام در این زمینه تلاش کرده و مشکلات را از میان بردارد. خوشبختانه گروهی از فعالان اجتماعی که ماهانه تحت عنوان "گفت و شنود" به دور هم جمع گشته تا در باره موضوع های مختلف به گفتگو بنشینند، به اهمیت  رسانه ها و کنگره پی برده و در صدد آن میباشند تا حد توان در راه بهبود سازی هر دوی آنان اقدام نمایند. چه خوب  و به جا بود که کنگره ایرانیان نیز به اهمیت این نوع گردهمائی ها پی میبرد، و با بوجود آوردن کمیته هائی متشکل از افراد داوطلب در زمینه های مختلف فعالیت هائی را آغاز مینمود. "همبستگی و حمایت" از این فرصت استفاده نموه، و به رسانه ها پیشنهاد مینماید که با در اختیار گذاشتن صفحه ای از نشریه خود به این گروه، آنان را جهت اطلاع رسانی و بست فعالیت های خود همکاری نمایند. قابل توجه میباشد که فعالیت های این گروه در رابطه با موضوع های انتخابی، در طی ماه از طریق سوشیال مدیا ادامه داشته، و مختص به چند ساعت بحث و گفتگوی حضوری نمیباشد. اقداماتی نیز آغاز گشته که جنبه های علمی و تحقیقاتی به این فعالیت ها داده شود.

موضوع گردهمائی این ماه "بررسی رسانه ها و سوشیال مدیا میباشد" که در تاریخ 21 فوریه در سیویک سنتر نورت یورک، 5100 خیابان یانگ برقرار خواهد بود. از افراد جامعه، فعالان اجتماعی و بخصوص دست اندکاران رسانه ها دعوت میشود که در این گردهمائی شرکت داشته، تجربیات و راه حل های خود را به اشتراک بگذارند. موضوع های پیشنهادی برای دو جلسه آینده در رابطه با کنگره میباشد. که از طرفی با نزدیک شدن انتخابات ماه می، توجه و علاقه  جامعه را از برای شرکت در آن جلب نماید. از طرف دیگر به بررسی و گفتگو در رابطه با تغییراتی پیرامون نحوه و شرایط انتخابات در اساسنامه کنگره بپردازد، تا شاید بتوان راه حلی برای یکی از مشکلات اساسی، که تسلط یک گروه خاص در هردوره بر کنگره میباشد بوجود آورد.

چگونه میتوان رفع اشکال نمود اگر جسارت آن را نداشته باشیم که آنرا با چشم باز دیده و بر زبانش آوریم. رهبران و نمایندگان کامیونیتی در شان و یا منافع خویش نمی بینند که از آن صحبت کنند، ترجیح میدهند که آنرا نادیده گرفته و یا انکارش کنند. فعالان اجتماعی نیز آنچنان به فعالیت خود سرگرم بوده که علاقه ای به رفع این مشگل از خود نشان نمیدهند. دو عاملی که میتوانند و وظیفه شان توجه به این مورد میباشد، خود اشکال و اشکال آفرینند.

رسانه ها و کنگره ایرانیان دو رکن اصلی میباشند که میتوانند حس تعلق به یک کامیونیتی را در افراد جامعه بوجود آورده و تقویتش نمایند. متاسفانه هر دوی آنان از سلامت لازم برخوردار نبوده و نیاز به علاج و درمان دارند. در این وضعیت چه عاملی جز افراد جامعه میتوانند این مشکل را برطرف کنند که آنان نیز آنچنان پراکنده و بی تفاوت مینمایند که خود نیز احتیاج به تغییر و دگرگونی دارند.

اگر هر کس دیگر غیر از "همبستگی و حمایت" این حقایق را بر زبان می آورد، میشد این نتیجه گیری را کرد که فاتحه کامیونیتی را باید خواند. و به مصداق هر چه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک میبایست قطع امید کرد. شاید هم بسیاری به این نتیجه رسیده و از همین رو میباشد که دیگر در باره این موضوع صحبت به میان نیاورده و خود را سرگرم فعالیت های خویش نموده اند. "همبستگی و حمایت " با باور براینکه با تلاش و پشتکار میتوان ناممکن را ممکن ساخت، عزم آن کرده که تا که این مشکل بر طرف نشود، جز این نیاندیشد، نگوید و عمل ننماید. خوشبختانه گه و بیگاه اتفاقاتی بوجود مییایند که این امکان را به ما میدهند تا باری دیگر همسو و همصدا شده و مزه شیرین اتحاد و همدلی را بچشیم. افسوس که آن بسیار کوتاه بوده، همچو اعتراض به تعرض لفظی جان برد، وزیر امور خارجه کانادا به خلیج فارس، که میتوان به جسارت اذعان نمود که  برای اکثریت جامعه، یک خاطره تلخ از یک تجربه به پایان رسیده میباشد.

به صرف جمع شدن تعدادی همکیش و همزبان در یک مکان جغرافیائی، کامیونیتی بوجود نمی آید. عواملی لازم میباشند تا این جمع را متحد و همسو نمایند. یکی از این عوامل، مشکلات جمعی و دیگری اهداف مشترک می باشند. مهاجرت خود بخود آنقدر مشکل بوجود میاورد که در بسیاری از مواقع دیگر توانی در فرد نمیگذارد تا به موضوع دیگری بپردازد. تنها کامیونیتی ما نیست که در چنین وضعیتی قرار گرفته است. ولی هستند کامیونیتی هائی، که موفق  گشته اند این مشکلات را به وجه بهتری حل نمایند

همان محیط و شرایط خاصی که رسانه های فارسی زبان ما را شکل میدهند و به دست ما میرسانند، عواملی میباشند که این رسانه ها را در بحران فعلی قرار داده اند. ابزاری که میبایست در جامعه آگاهی و اتحاد بوجود آورند به عکس عمل نموده و جامعه را از هم پراکنده مینمایند. رسانه ها به جای آنکه وابسته به خوانندگانش باشند، اسیر آگهی های تجاری گشته که تنها ممر درآمد آنها میباشند. بی توجهی صاحبان مشاغل به این امر مهم، باعث آن گشته که بر تعداد نشریاتی که فقط از برای منافع اقتصادی بوجود می آیند اضافه شود. نشریات قدیمی که در شرایطی غیر از این شکل گرفته و هدفشان در ضمن امرار معاش خدمت کردن به جامعه میباشد، عرصه را برای خود هر روز تنگتر می بینند.

Last Edited 06/09/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca