General Issues Related to the Community

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

Photo Gallery

October 31 2015 - عزاداری عاشورا

Photo (1) Photo (2) Photo (3) Photo (4)

امیدوارم که جناب مریدی و بنائی در این رابطه اذهان عمومی را آگاه سازند. سال گذشته در همان محل و طبق همان شرایط چنین گرامیداشتی بر قرار شد و کسی در آن رابطه مطلع نشد. ما ایرانیان تورنتو بهترین تبلیغات را در جهت اهداف برگزار کنندگان این گرامیداشت در سال 2015 انجام داده ایم.

چرا سردمداران محکومیت گرامیداشت خمینی سالهای گذشته هیچ عکس العملی از خود نشان ندادند. بازیچه سیاسی قرار دادن مردم آماده سازی جهت جایگزینی دیکتاتوری با دیکتاتوری دیگر میباشد.

 

از اینکه دیکتاتور ها هم از مرحمت آزادی بتوانند حرفشان را بزنند نباید ترسید. ترس ما میبایست از آن باشد که ریشه های آزادی و دموکراسی را بخشکانند.

 

عکسهای تظاهرات سی و یک می 2015 - در رابطه با اعتراض به بزرگداشت امام خمینی در تورنتو

Album Photo (1)
Saeid

Album Photo (2)
Faramarz

Posters

26th Anniversary
Siraj Ali

Album (2)
ISYR

25th Anniversary
ISYR

Album Photo (3)
Siavash

Album Photo (4)
Siavash

 

 


 

Last Edited 06/09/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca