Injured Workers

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

سی و یکمین سال

 بزرگداشت حمایت

 از کارگران مصدوم

 
June 07, 2014

در صورتیکه کامیونیتی های چینی، تامیل، آسیای جنوبی، اسپانیائی نمایندگانی با تابلوهای خود به این گردهمائی فرستاده بودند. این نشانگر آن میباشد که کامیونیتی ما با این حرکت آشنائی نداشته و لازم میباشد در جهت شناسائی آن فعالیت های عمده ای صورت گیرد.

 شکی نیست تا زمانی که کارگران از حقوق خود، و یا از روند تغییرات در قوانین مربوط به آنان مطلع نبوده، و عملن در صحنه حضور نداشته باشند، کارفرمایان قانونگزاران را زیر فشار قرار داده تا قوانین را در جهت منافع خویش وضع کرده و یا تغییر دهند. مطمئن در تاثیر گذاری بر افکار عمومی کامیونیتی و بوجود آوردن آگاهی جمعی، سازمان هائی همچو کنگره ایرانیان، گروه و احزاب مدافع حقوق کارگران، و بخصوص ایرانیانی که برای سالیان دراز در این رابطه در سازمان های مختلف مشغول به کار بوده اند، میتوانند بسیارمفید باشند.

در صورتی این عمل به نتیجه خواهد رسید که تعداد بیشتری از کارگران به پا خواسته و به این حرکت بپیوندند. برای این منظور احتیاج به تشکیلاتی داریم تا بتواند فعالیت ها را در این زمینه سازمان داده، همسو و به پیش برد. با بوجود آوردن سازمانی همچو " اتحادیه کارگران فارسی زبان" میتوانیم نه تنها به این نتیجه رسیده، بلکه باعث گردیم اتحاد بیشتری در کامیونیتی بوجود آید.

در پایان باید اذعان نمود که بدون همکاری رسانه ها، اطلاع رسانی و بوجود آوردن آگاهی جمعی ناممکن و یا حداقل بسیار مشکل خواهد بود. از این رو باردیگر از نشریات تقاضا داریم در این امر مهم ما را یاری دهند.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر، فیلم، وعکسهائی در رابطه با این گردهمائی، به سایت  "همبستگی و حمایت" بخش کارگران مصدوم مراجعه شود.

مریم ناظمی
Women of Inspiration

در رابطه با حمایت از کارگران مصدوم در تاریخ شنبه 31 ماه می ساعت هفت شب در مقابل پارلمان انتاریو، به همت گروه Women of Inspiration  برنامه "شب بیداری" با حضور تعدادی از نمایندگان سندیکا ها، ادارات بهزیستی کارگران، وکلای مدافع حقوق کارگران، مصدومان و خانواده هایشان، برقرار گردید. در طول شب افرادی که با این حرکت از قبل آشنائی داشته، به این گردهمائی پیوسته، شب را به صبح گذرانده و یا بعد از چند ساعتی آنجا را ترک کردند. گروه "همبستگی و حمایت" نیز جهت اطلاع رسانی در کامیونیتی در این گردهمائی حضور یافته و فیلم هائی تهیه نمود. شبکه تلویزیونی CBC با پوشش خبری خود از این فعالیت، بعد وسیعتری به آن داد.

در مقایسه با سالهای گذشته این یکی از سرد ترین شب هائی بود که این گردهمائی انجام میگرفت. سرما هر چقدر هم که سخت و دشوار مینمود، مطمئن به سردی دل مصدومان نمیتوانست برسد. هدف اصلی این گردهمائی و شب بیداری همانا احساس همدردی با سختی ها، بیخوابی های ناشی از درد های جسمانی، روحی و شرایط سخت مالی و اجتماعی   میباشد، که اکثر مصدومین با آن آشنائی دارند. یکی از نتایج مثبت این حرکت جلب توجه هر چه بیشتر فعالان اجتماعی، مقامات رسمی و افراد عادی میباشد، که هر ساله به تعداد آن اضافه میگردد.

طبق روال هر ساله، صبح روز یکشنبه اول جون، ساعت 11 صبح گروه Women of Inspiration بنری را که بر روی آن نام و لوگوی آنان طراحی شده است را به صورت سمبلیک به مجریان تظاهرات روز یکشنبه تحویل داده، و مریم ناظمی با سخنرانی خود رسمن آن برنامه را آغاز نمود. حدود صد و پنجاه نفر در این تظاهرات عمومی شرکت داشتند.

با اینکه از اکثر رهبران، نمایندگان، کاندیداهای انتخاباتی، نشریات و فعالان اجتماعی کامیونیتی برای شرکت در این گردهمائی دعوت شده بود، متاسفانه هیچکدام از آنان از این دعوت استفبال نکردند.

 

Last Edited 26/09/2014 - For all comments on this site info@signandprint.ca