Nowruz Festival - جشنواره نوروز

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos

Nowruz - Articles

 ایران استار  
 October 17, 2013

جنب و جوش در کامیونیتی از برای تدارکات "جشنواره نوروز" 1393

کمال طراوتی را برای اولین بار در سال 2010، زمانی که از برای چاپ آگهی های تبلیغاتی مربوط به "کنسرت گروه کر ملی ایران" که برگزارکننده و رهبر آن بود،همراه پسرش در محل کارم ملاقات کردم. برخوردی بود مانند تمام برخورد های دیگر که چیز خاصی در خود نهفته نداشت. جز آنکه مثل همیشه، هر باری که با کسی ملاقات میکردم که با رقص و آواز و موسیقی سر و کار دارد، کمی در وجودم  نسبت به شغل و فعالیتش احساس غبطه خوردن وجود داشت. با وجود دردسرهائی که معمولن در کار کردن با هنرمندان و یا چاپ کارهای مربوط به کنسرت و نمایش، در رابطه با تغییراتی که تا آخرین لحظه در برنامه ها اتفاق می افتد وجود دارد، میتوان گفت که کارهای چاپی به خوبی و بدون اشکال پیش رفت. 

کانادا در تمبرهای ایران و نوروز در کانادا پُست ونکور نامه  - 11 آپریل 2015
انتشار تمبر یادبود نوروز توسط کانادا پست - ایرانیان کانادا
انتشار تمبر یادبود نوروز توسط کانادا پست - سلام تورنتو - 5 مارچ 2015
تقاضا از پست کانادا برای انتشار تمبر نوروز - 5 مارچ 2015 - شهروند
 

Last Edited 11/04/2015 - For all comments on this site info@signandprint.ca