Solidarity & Support

Hambastegi . Hemayat (H.H)

 H.H is a collective of individuals who are putting their effort together to support human rights and fight social injustices.

H.H believes that freedom, democracy and human rights are the path toward love, peace and joy.

 

 

| home | about | videos | contact | reports | photos | links | Media | mission Statement |
| ICC | workers | IHRDC | TD | RQ | refugees | elections | nowruz | newspapers | general | Leaving the Country |
| goft-O-shenid | gulf | Bill C-24 | Bill C-51 | jian gomeishi | chungsen Leung | Hoodfar | Embassy |

 

Reports

 

چانه زدن بر سر آزادی سپهر - 13 فوریه 2013

حمایت بی دریغ کامیونیتی ما از پناهجویان و بخصوص حمایت از آنهائی که در معرض اخراج و بازگشت اجباری به ایران بوده اند، ثابت نموده است که جامعه ما پناهجویان را عضوی از خود دانسته و مسئولیت حمایت از آنان را از وظایف خود میداند. این حمایت از زمان رد تقاضای پناهندگی کاووس صوفی در ژانویه

ادامه

 

 

گرد همائی جهت معرفی دفتر اسناد حقوق بشر ایران -25  ژانویه 2013

جلسه با کمی تاخیر آغاز شد. سرد و برفی بودن هوا و قطع موقت سابوی در آن ساعت روز، همگی دست به هم داده بودند و باعث آن گشتند که اکثر شرکت کنندگان باتاخیر در جلسه شرکت کنند. با وصف این، تعداد بیش از پنجاه نفر از بشر دوستان توانسته بودند خود را به این گردهمائی

  
ادامه

   
 

گزارش عملکرد کنگره در رابطه با بسته شدن حسابهای بعضی از ایرانیان توسط بانک  - TD   آگوست 28

با عجله خودم را به میتینگ گنگره در رابطه با بسته شدن حسابهای بعضی از ایرانیان توسط بانک TD رساندم. بچه ها لوازم ضبط برنامه را آماده کرده بودند.

 
ادامه

 

تظاهرات جهانی علیه اعدام تورنتو 24 نوامبر
هوا بس ناجوانمردانه سرد بود.
روز شنبه 24 نوامبر به مناسبت روز جهانی مخالفت با اعدام، همزمان با بسیاری از شهر های دنیا، درتورنتو نیز تظاهراتی از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر در میدان مل لستمن بر قرار شد

 ادامه

 

نامه به کنگره ایرانیان در رابطه با مسائل موجود در کنگره - 11نوامبیر 2012

 

عملکرد کنگره ایرانیان (2) - گردهمائی 18 نوامبر 2012

هدف هر گزارشگر این است که تا میتواند گزارش خود را بدون دخالت هیچگونه نظر و یا جهت گیری خاصی تهیه نماید. با این حرکت هم بر اعتبار خویش افزوده و هم خدمتی به خوانندگان کرده، تا بتوانند برداشت شخصی از آن موضوع داشته باشند

ادامه.

سلام تورنتو

 

کمپین 72 ساعت با نسرین 3 روز اعتصاب غذا 27 اکتبر 2012

با اینکه بسیارند تعداد بی گناهانی که تحت ظلم وستم و بی عدالتی حکومت استبدادی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند می بینیم که گهگاه یکی از آنان بصورت نشان و سمبلی در می آید تا که فریاد همه قربانیان گمنام بی عدالتی را به دورترین نقاط دنیا برساند

ادامه
 

 

   

 

Last Edited 10/02/2021 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@signandprint.ca