Iran-Canadian Congress - ICC

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 |

Articles 2017

 

January - 2017

 
 

January 19, 2017
با تشکر ازایران استار و شهرما

January 26, 2017
با تشکر از ایران استار و شهرما

مولتی کالچرالیسم

هواداران - عوامل فرصت طلب - عوامل وابسته

در ادامه مسیر تغییر و تحولاتی که مهاجرین خود باعث بوجود آمدن آنها بوده اند شاید بی مورد نباشد که به تغییرات ساختاری در سیستم حکومتی پرداخته شده و بر تقسیم بندی شهری، ایالتی و کشوری، بخش کامیونیتی نیز افزوده شود. از آنجائیکه که:
- کانادا فرق های ناشی از فرهنگ های مختلف شهروندان را ارج نهاده و به آنها نه به عنوان ضعف بلکه قدرت مینگرد،
- کانادا از کنار هم قرار گرفتن کامیونیتی های مختلف بوجود آمده است،
- هر ساله حدود 1% به جمعیت کانادا از طریق ورود مهاجرین جدید اضافه میگردد،
- اصل برابری میان شهروندان با فرهنگ های مختلف بخشی از اساسنامه کانادا میباشد،
این تغییر به نظر الزامی می آید.

شناسائی و تمایز عواملی که در جهت منافع شخصی فعالیت مینمایند، از عوامل وابسته ائی که ماموریت هائی دارند نیز غیر ممکن مینماید. در درجه اول وظیفه خود این افراد میباشد که با رفتار خود از عوامل وابسته فاصله بگیرند، و نه اینکه با برگزیدن فرهنگ سانسور، اختناق، کنترل، بولی گری، قدرت و انحصار طلبی، و اتکاء به نیروی های انتظامی، پا جای پای جمهوری اسلامی بگذارند. کامیونیتی نیز میبایست با چنان آگاهی عمل نماید که امکان سوء استفاده ها به حداقل برسد. رسانه ها نیز اگر منحصرن خود را در اختیارآنها قرار دهند ناخواسته به یکی از آنها مبدل میگردند.

 

 

January 05, 2017
با تشکر ازایران استار و شهرما

January 12, 2017
با تشکر از ایران استار و شهرما

دعوت به همت و خدمت

اکتیویزم

با طرح سه سئوال، پیشنهاد مسیری را برای فعالیت های آینده عنوان میکنم:
1- چرا به عنوان کارفرما زمانیکه از قدرت مالی خوبی نیز بهره مند هستیم باز چشم طمع به حقوق کارگران داریم؟
2- چرا با وجود سرمایه هائی که کامیونیتی ما در اختیار دارد هنوز از داشتن مکانی که بتوانیم آنرا "خانه ایرانیان" بنامیم محروم هستیم؟
3- چرا با وجود تعداد قابل توجهی از وکلای جوان هنوز نهادی را بوجود نیاورده ایم که از حقوق کامیونیتی فعالانه حمایت کند؟

تقویت روحیه اکتیویزم که بیشک در ما حس برابری و برادری را ایجاد میکند، اعتماد به نفس افراد و کامیونیتی را نیز بالا خواهد برد. در جهاتی باعث خواهد شد که تصویری که در اذهان بسیاری از ما مهاجران حاکم شده که کشور میزبانی وجود داشته و ما در آن مهمان میباشیم از میان برداشته شود. این میتواند آغازی باشد برای آشنائی با دموکراسی و نهادینه کردن آن که لازمه بوجود آمدن روحیه اکتیویستی میباشد. امسال کانادا صد و پنجاه سال وجودیت خود را جشن میگیرد. آیا این اهانتی به بومیانی که هزاران سال در این سرزمین ساکن بوده اند نیست؟

 

Last Edited 27/01/2017 - For all comments on this site info@signandprint.ca