Iran-Canadian Congress - ICC

Main Page Articles Photo Gallery Videos Minutes Media History Elections By-Law

ااعتراض به بزرگداشت خمینی و حمایت از عزاداران عاشورا

January 21, 2016
با تشکر از ایران استار و شهرما
 

جناح میانی با اینکه علائمی از خود را در هییت مدیره کنگره نمایان ساخته، نتوانسته هنوز آنطور که باید متشکل گردد. غیر سیاسی بودن این افراد میتواند عاملی در جهت جلب حمایت اکثریتی افراد کامیونیتی باشد.

در گردهمائی اخیر کمیته فرهنگی کنگره ایرانیان که روز یکشنبه گذشته در سیویک سنتر نورت یورک، به سرپرستی میترا صفاری عضو هییت مدیره صورت گرفت، حدود بیست نفر شرکت داشتند. در این گردهمائی در رابطه با اولین جلسه "گفت وشنود" کنگره ایرانیان، که قرار است همین یکشنبه در سیویک سنتر نورت یورک برقرار گردد، گفتگو هائی به عمل آمد. سه تن از اعضای افراطی جناح راست نیز در این جلسه شرکت داشته، که مخالفت خود را تا حد جلوگیری از برگزاری این گردهمائی ابراز داشتند. متاسفانه به نظر میاید که این افراد از تغییراتی که در حال صورت گرفتن میباشد قافل میباشند. آنها نمیخواهند قبول کنند که دوره تسلط آنها بر جامعه به پایان رسیده است، و اگر بخواهند مانند گذشته رفتار نمایند، توان مقابله با جناح چپ را نخواهند داشت. ایکاش در می یافتند که تغییر در نحوه برخورد و عمل، ضروری بوده و اتکاء بر کامیونیتی تنها راه برقراری تعادل میباشد.

از طرف دیگر به نظر میاید که جناح چپ هم با برقراری این چنین جلسات موافق نبوده و تمایلی برای شرکت در این قبیل گفتگو ها ندارد. این بهترین فرصت برای آنهائی میباشد که فقط منافع جمعی را در نظر دارند، و مایل نیستند که در بازی های سیاسی قرار بگیرند. با شرکت در این نوع گفتگو ها میتوانند در جهت شکل گیری جناح میانی، عاری از هر گونه اهداف سیاسی اقدام نمایند. جناح راست باید دریابد دیگر زمان و مکانی برای ایجاد ترس، بدبینی و عدم اعتماد که در گذشته متداول بوده است، نیست. بلکه با تغییر روش و اتکاء بر اتحاد و هبستگی میتواند در صحنه باقی مانده و به مبارزات اجتماعی خود ادامه دهد. بخصوص که جناح چپ اینبار با اتکاء به جوانان تحصیلکرده و پر تلاش از امتیازات قابل توجهی برخوردار میباشد. کافیست به آنهائیکه نامه اخیر را به دولت کانادا ارسال داشته اند، بنگریم. در صورت حفظ تعادل، کنار هم قرار گرفتن سه کهنه کار سیاسی، و چهار جوان تازه نفس و پر تلاش، میتواند نویدی برای کامیونیتی باشد. بخصوص که تاکید آنها به از میان برداشتن تحریم ها، که خواه نا خواه باز شدن سفارت را نیز به همراه خواهد داشت، کمکی در جهت جابجائی سرمایه هائی خواهد بود، که تصور گرایشات صاحبان آنها نباید کار دشواری باشد.

بیداری و آگاهی جمعی در این برهه پر اهمیت میباشد، و میتواند نقش موثری در شکل گیری آینده کامیونیتی داشته باشد. انتخابات کنگره نیز در راه است. چه بهتر که هییت مدیره با آگاهی به تغییر و تحولات، صلاح را بر دخالت دادن بیشتر افراد در تصمیم گیریها، از طریق جلسات گفتگو، و یا حضور آنها در گردهمائی های هییت مدیره به عنوان ناظر، و مشورت خواهی از آنها بداند. جای شک و تردیدی نیست که جناح میانی، با اینکه تا به حال به خود شکل نگرفته است،  به علت سیاسی نبودنش میتواند از حمایت اکثریتی افراد بهره مند بوده و امکان موفقیتش بیشتر از دو جناح دیگر باشد.

از گردهمائی اخیر کمیته فرهنگی بصورت کامل فیلم هائی تهیه شده است، که به تدریج در دوازده بخش، از طریق سایت "همبستگی" در اختیار همگان قرار خواهند گرفت. برای آنهائیکه فرصت و حوصله دیدن تمامی آنها را ندارند، نسخه ای مختصر که بیش از هفت  دقیقه بطول نمیکشد تنظیم شده که میتوان آن را از طریق سایت و یا صفحات فیسبوکی مشاهده نمود.

در ضمن صفحه گفتگوی رسمی کنگره ایرانیان به راه افتاده است. که با پیوستن به آن میتوان در گفتگو های جمعی مشارکت داشت.

www.medishams.com
647-748 - 5991

Facebook/hambastegi.hemayat
Facebook/ICC Forum

Short Video

Culture Committee Gathering Videos

در سال 2012 در رابطه با ایران اتفاقات پر اهمیتی در دنیا بوقوع پیوست، که افزایش تحریم ها و خطر حمله نظامی از موارد کلیدی آن بودند. انعکاس این وقایع در کامیونیتی بسیار محسوس بوده و میباشد. خارج شدن نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و فعال شدن آنها در کامیونیتی، تحرک و تسلط کنگره ایرانیان توسط جناح راست، و بخصوص فشار های خاص دولت هارپر بر ایران که مهمترین آنها بسته شدن سفارت ها بود،  دست به دست هم داده تا جناح راست حضور بیشتری در کامیونیتی از خود نشان دهد. در سال 2015 توافق هسته ای ، رفع تحریم ها، شناخت ایران به عنوان قدرت منطقه ای، از یکطرف، به سر کار آمدن حزب لیبرال، رفع تحریم های خاص کانادا که در پیش میباشند و امکان بازشدن سفارت ها، از طرف دیگر، نه تنها باعث گسترش بی سابقه حضور جناح چپ درکامیونیتی بوده، بلکه نشان از جریاناتی  میباشند که حاصل آنرا در سال 2016 مشاهده خواهیم کرد.

مانند همیشه، به علت شرایط خاص سیاسی ایران هر کدام از افراد کامیونیتی ایرانی در تورنتو در دو سطح مختلف نسبت به این تغییرات عکس العمل از خود نشان میدهند. یکی از نظر شخصی که تابع روابط افراد با ایران بوده، و دیگری در رابطه با جریاناتی میباشد که در کامیونیتی صورت میگیرند. تاثیر تغییرات اخیر بر جناح راست، که به علت خصومت علنی، رابطه فردی خود را از مدت ها قبل قطع نموده اند، بصورت از دست دادن قدرت و کناره گیری به خوبی دیده میشود. به عکس جناح چپ که گرایشاتشان در روند تغییرات سیاسی جهانی میباشد، گسترش بی سابقه ای بخود میگیرد.

نامه تعدادی از افراد کامیونیتی که بیشتر آنان را جوانان و دانشجویان تشکیل میدهند، به کنگره ایرانیان و تقاضای آنها به محکوم کردن برخورد نابجای تنی چند از افراد کامیونیتی به عزاداری عاشورا، و توهین آنها به عزاداران، در برخورد اولیه به نظر معقول میآید. در عوض، اینکه هییت مدیره موضع خود را نسبت به آنها، آزادی های اجتماعی، بیان و مذهبی، علنن ابراز کند،  سئوال برانگیز میباشد. در کنار قرار گرفتن این نامه، با نامه دیگری که به امضای بیش از هفتاد تن رسیده، که آنها نیز از هییت مدیره کنگره ایرانیان تقاضا کرده اند که در رابطه با بازشدن سفارت و رفع تحریم ها، با دولت تماس بگیرد، انسان را وامیدارد که بصورت عمیق تری به این دو نامه بنگرد. نامه سومی که توسط هفت نفر از فعالان اجتماعی کامیونیتی درجهت رفع تحریم هاّ، تهیه و به دولت فرستاده شده است، این شک را بوجود میاورد که شاید ارتباطی میان این نامه ها وجود داشته باشد.

به موازات این تغییرات، در سطح هییت مدیره کنگره ایرانیان نیز، جنب و جوش و شکل گیری هائی در حال انجام شدن میباشد. بالاخره تصمیم برگزاری اولین جلسه "گفت و شنود"، در رابطه با تظاهراتی که در اعتراض به گرامیداشت خمینی در ماه می امسال صورت گرفت، و تقاضای حمایت از عزادارای و عزاداران عاشورا که توسط تعدادی از افراد کامیونیتی ابراز شده، گرفته میشود. این جلسه گفتگو با اینکه با تاخیر صورت میگیرد، میتواند درجهت رفع سوء تفاهمات و نظر خواهی جمعی، موثر بوده و به نحوی  باری از دوش هییت مدیره بکاهد. مشخص است که خارج از تقاضاهای معقول عنوان شده در این سه نامه، اهدافی در جهت ارز اندام و قدرت نمائی وجود دارد. با توجه به جریاناتی که بصورت طبیعی در حال پیشرفت میباشند، لزوم ارسال نامه سوم بی مورد مینماید. تغییر اوضاع در سه معیار، جهانی، جامعه مادر، و کامیونیتی که بصورتی بسیار سریع در حال صورت گرفتن میباشد، و کندی جناح راست در شکل گیری و تغییر در نحوه برخورد با وقایع، میدان را برای جناح چپ باز گذاشته است.


19 ژانویه 2016

نامه هفت تن از فعالان اجتماعی به دولت کانادا در جهت رفع تحریم ها

سلام تورنتو

 18ژانویه، 2016

نامه تهیه شده توسط پویان طبسی نژاد، مهدی صمدیان و تایاز فخری و امضاء شده تسط 67 نفر در تقاضا ارسال نامه به دولت کانادا در جهت رفع تحریم ها و بازگشائی سفارت

صفحه فیسبوک          PDF File         Salam Toronto

23 دسامبر 2016

نامه تنی چند از فعالان اجتماعی به هییت مدیره کنگره ایرانیان در رابطه با عزاداری عاشورا
صفحه فیسبوک

 

Last Edited 20/01/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca

م