Persian Gulf

Main Page  Articles Photo Gallery  Videos 

Aticles

 March 13 2014
با تشکر از  شهرما از برای چاپ این مقاله
هدیه نوروزی هارپر به کامیونیتی


February 13, 2014

 
  مقاله سردبیر - نشریه شهر ما - اسد زرین مهر

با هم باشیم، چون رمز پیروزی، در اتحاد است.
 

February 06, 2014
با تشکر از ایران استار و شهرما از برای چاپ این مقاله
قدم بعدی اعتراض به تعرض لفظی جناب وزیر به "خلیج همیشه فارس" چیست؟


 

January 23, 2014
با تشکر از ایران استار از برای چاپ این مقاله
خطا، غرض و یا جهالت
نمیتوانند هیچکدام واقعیت تاریخی و جغرافیائی خلیج فارس را تغییر دهند

 

 

Last Edited 12/01/2017 - For all comments on this site info@signandprint.ca